KALICHOWIAK - Nawozy, pasze, koncentraty, otręby, usługi transportowe

+48 500 466 917
+48 501 651 520
biuro@kalichowiak.pl

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla Klientów F.H.U. „KALICHOWIAK” Olejnik Agnieszka Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U. „KALICHOWIAK” Olejnik Agnieszka z siedzibą w Różanka 221/10, 22-200 Włodawa
  2. Inspektorem Ochrony Danych F.H.U. „KALICHOWIAK” jest Agnieszka Olejnik, kontakt: agnieszka@kalichowiak.pl
  3. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je w celu: niezbędnym do realizacji zamówień, niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie nową ofertą, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  4. Każdej osobie, której dane przetwarza FHU KALICHOWIAK, gwarantujemy prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu , prawa do przeniesienia danych, oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Dane Państwa będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z naszej współpracy, w tym tych określonych w przepisach kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, oraz niezbędnych do dochodzenia roszczeń. Następnie będą one przechowywane w celach archiwalnych.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane osobowe będą udostępniane w trakcie realizacji zamówień podmiotom, które współuczestniczyły w ich wykonaniu tj.: firmy transportowe i spedycyjne, klienci, na rzecz których realizowane były Państwa zamówienia operatorzy pocztowi i kurierzy. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: dostawcy usług i systemów informatycznych, , operatorzy płatności, kancelarie prawnicze, biuro rachunkowe które realizuje sprawozdawczość finansową.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Z poważaniem
Firma Handlowo-Usługowa
KALICHOWIAK Olejnik Agnieszka
Różanka 221/10
22-200 Włodawa
www.kalichowiak.pl